Algemeen Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepasing op rij-instructeurs die bij Rijbewijs College de rijopleiding verzorgen.

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.

 1. Rij instructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
 3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie. 4. De cursist
 4. die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij nood zaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
 5. De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen.
 6. De genoemde proefles is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket.
 7. Indien de cursist kiest voor losse lessen dan zal de proefles in rekening worden gebracht.
 8. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.

 1. De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen.
 2. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
 3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan de rij-instructeur te worden gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
 4. De cursist dient bij een pakket zelf de genomen lessen doormiddel van de leskaart bij te houden in verband met extra rijlessen de rijschool is niet verplicht om die bij te houden .
 5. Ook dient het lesschema (in overleg met rij-instructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

Artikel 4. Betalingsregeling.

 1. De cursistis verplicht het overeengekomen bedrag voor de rij-opleiding en de genomen extra lessen voor de afgesproken datum te voldoen.
 2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.
 3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. De cursistis in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
 5. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken en de openstaande factuur aan de deurwaarder over te dragen.

Artikel 5. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen: Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rij instructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden, voor cursisten van 16.5 jaar en ouder.

Artikel 6. Praktijkexamen.

 1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uigesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening gebracht.
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat

  a: de cursist vanwege ziekte niet in staatis om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan €16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
  b: een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen word begraven.
  c: het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen nietter beschikking is.
  d: het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit gè voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

 3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland breng de Rijschool €25,- administratiekosten in rekening.
 4. Indien de Rijschoolvoor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Praktijkexamen wordt pas aangevraagd als cursist examen klaar is. Na het pakket worden doorgaans losse lessen genomen. Aangezien een gemiddelde leerling 40 rijlessen nodig heeft om naar het examen te gaan. De leerling en zijn ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de lessen die worden genomen doormiddel van de leskaart

Artikel 7. Examengeld.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examen en lesgeld overgemaakt te zijn op de reke-ning van de Rijschool of contant te worden voldaan voor aanvang van het examen gebeurt dat niet dan is de rijschool gerechtigd de examen te staken.

Artikel 8. Examengarantie.

Indien de cursist examengarantie heeft gekocht, is hij/ zij verplicht om tussen de examens door minimaal 6 lessen van 60 minuten te volgen. Gekocht pakketten mogen niet omgezet worden naar een ander pakket tenzij de leerling dat aangeeft voor dat de gekozen pakket op is. Wij geven advies bij de proefles maar de leerling is vrij in zijn keuze voor de gewenste pakket. Rijbewijs College is niet verantwoordelijk voor die keuze. Examengarantie houd in dat de leerling recht heeft op een tussentijdtstoets examen en een herexamen slaagt de leerling op de eerste examen dan is hij de herexamen kwijt. Rijbewijs College heeft een inspanningsverplichting. Zij kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de keuze zoals genoemd in deze artikel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

 1. De cursistis niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan of over rijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
 2. De Rijschoolis niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/ of g schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beinvloeden.
 3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiele consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het les-voertuig te besturen.

Artikel 10. Beëindiging rijopleiding.

 1. Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
 2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beeindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De Rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en admininstratiekosten van € 80,- binnen 14 dagen aan de cursist betalen Indien de leerling zijn verplichtingen niet na komt is de rijschool gerechtigd de rijopleiding per direct te stoppen.

Artikel 11. Klachtenregeling.

 1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rijinstructeur een beroep doen op de bemiddeling door de Rijschool.
 2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschilis ontstaan.
 3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voor gelegd.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.